Yönetim Kurulu Kararı

YILDIZ KAZAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ORTAKLARA DUYURU VE DAVET
 

 

Karar Tarihi                   : 21.03.2018
Karar No                        : 2018/ 01
Toplantıya Katılanlar   : Cüneyt Genel, Hande Genel

K A R A R :

Ticaret Sicil Memurluğunun talebi üzerine ilan tarihinde yapılan değişiklik sonucunda olağan genel kurul toplantısına ait davet aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 1. 13.04.2018 Cuma günü saat: 11:00 de Alibeyköyü Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 228 Eyüp-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414 maddesine göre ilanlı olarak olağan genel kurul toplantısı yapılmasına, çoğunluk toplanmadığı takdirde 20.04.2018 tarihinde aynı adres ve aynı saat toplantının yapılmasına,
 2. Toplantı gün ve saati ile gündemini ve ana sözleşme değişiklik metni , Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye artırımı ile ilgili Tadil Tasarısı, Faaliyet raporu ile finansal tabloların hissedarlara incelenmek üzere yazılı olarak bildirilmesine,
 3. Olağan toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine rica ederiz.

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 2. Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
 6. Denetçinin ibrası
 7. 2017 yılı dönem kârının dağıtılıp, dağıtılmaması hususunun karara bağlanması,
 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye artırımı ile ilgili Tadil Tasarısının, müzakeresi, tescil/ilan için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. 2018 yılı kârından avans kâr payının dağıtılıp, dağıtılmaması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Dilek, Öneriler ve Kapanış

 

          Yönetim Kurulu Başkanı                                              Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Genel (TC.NO:12803596802)                          HANDE GENEL  (TC.NO: 12587604014)   

 

 

  Vekaletname Örneği Noter Tasdikli Olacak :  

 

     13.04.2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına beni temsil edip, gerekli kararlar hakkında tam yetki ile oy kullanması için .................................. vekil tayin ettim.                                                              

                                      

              

 

 


YILDIZ KAZAN SANAYİ A.Ş. 2013 TÜMHAKLARI SAKLIDIR